Na maandenlang overleg met alle betrokkenen, onderzoek door de diensten en uitwerken van concrete maatregelen, stelde schepen van mobiliteit Marlon Pareijn de visienota over het vernieuwde mobiliteitsplan voor aan de gemeenteraad. Met de nodige dossierkennis en overtuiging lichtte hij de nota toe, waarna deze werd goedgekeurd. Steunend op drie pijlers zal het de basis vormen voor een plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn. Een kort overzicht.

In 2019 tekende de stad reeds de krijtlijnen uit voor een doorgedreven verdieping van het bestaande mobiliteitsplan. Zowel via de website www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan als bij een infomarkt in oktober 2019 konden deze krijtlijnen bekeken en becommentarieërd worden. Jullie reageerden massaal met opmerkingen en suggesties, waarmee de stad en een studiebureau tot het eindresultaat kwam dat afgelopen gemeenteraad werd goedgekeurd. De stad kan met veel overtuiging van start gaan met de volgende fase in dit mobiliteitsproces.

De drie pijlers: fietszone, verkeerscirculatie en bereikbaarheid

Wat CD&V Geel reeds in zijn verkiezingsprogramma had benadrukt, hebben we nu bekomen in dit vernieuwd mobiliteitsplan: een fietsstad van Geel maken, waar alle zwakke weggebruikers meer en vooral veiligere ruimte ter beschikking krijgen om zich in en rond Geel te verplaatsen, dit volgens het STOEP-principe. Dit wil niet zeggen dat gemotoriseerd verkeer niet meer welkom is, integendeel. Geel moet voor alle vervoersmiddelen vlot bereikbaar zijn, maar de doorrijdbaarheid van gemotoriseerd verkeer moet worden ontmoedigd. Op deze manier pakken we zowel de onnodige verkeersdrukte aan en verhogen we de leefbaarheid en veiligheid van onze weggebruikers.

De implementatie van een fietszone (aaneenschakeling van fietsstraten, zie foto) in ons centrum, zal gefaseerd worden uitgevoerd. Maar wat houdt een fietsstraat juist in?

In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt en mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet voorbijsteken. Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als ‘fietsers’ beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsstraten) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (bij straten met tweerichtingsverkeer) gebruiken. Het begin van een fietszone zal worden aangeduid met verkeersborden en een rood gekleurd wegvak met het logo van de fietsstraat. Een eerste deel van deze fietszone staat nog voor de zomer gepland. Welke deze juist zijn, zal de stad tijdig communiceren.

Verder zullen er ook aan de circulatie aanpassingen gebeuren. Op korte termijn staan er weg- en rioleringswerken gepland in Elsum, met verschillende definitieve circulatiewijzigingen daaraan gekoppeld:

  • Lebonstraat wordt enkelrichting tussen Patronaatstraat en Kabienstraat
  • Elsum wordt enkelrichting van Kabienstraat tot aan de kapel aan Valkenborch
  • Violetstraat wordt enkelrichting van Baantveld naar Elsum
  • Eikenstraat wordt enkelrichting van Dr. Peetersstraat naar Drijhoek (Ring)

Door het invoeren van enkelrichtingsverkeer wordt er meer ruimte gecreëerd voor de zwakke weggebruikers. Bijkomend wordt Possonsdries ingericht als enkelrichting van Anemoonstraat richting Werft waardoor centrumverkeer rechtstreeks naar Baantveld (bereikbaarheidsas) wordt geleid en op die manier het centrum verlaat.

Op middellange termijn onderzoekt de stad hoe de relatie Nieuwstraat - Baantveld in de toekomst moet functioneren. Dit komt aan bod bij de heraanleg van de Havermarkt. Er wordt ook onderzocht hoe in de De-Billemontstraat meer ruimte gecreëerd kan worden voor fietsers. De stad wil zwaar vervoer weren uit de stadskern en hoopt dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regionale ontsluiting, dat momenteel in opmaak is, een goede en veilige oplossing zal bieden voor de verkeersproblematiek in de Gasthuisstraat en op het Sint-Dimpnaplein. De stad blijft de ontwikkelingen in dit dossier op de voet volgen.

Daarnaast zullen onze centrumparkings veel duidelijker worden aangegeven vanaf de ring, zodat er geen nodeloos zoekverkeer ontstaat en het hart van Geel vlot bereikbaar is. De parkings zullen met elkaar verbonden worden door een parkeerroute. Er is ook aandacht voor het parkeren van de fiets. In de fietsstraten en op drukbezochte plaatsen zal er meer broodnodige parkeergelegenheid komen voor fietsers. We willen de beleving in ons handelscentrum verhogen, met de nodige aandacht voor een veilige omgeving om je in te verplaatsen.

Tot slot willen we benadrukken dat in dit plan niet alles expliciet staat beschreven, gezien het vernieuwde mobiliteitsplan een verbreding en verdieping is van het bestaande plan. Dit wil echter niet zeggen dat het bestuur hier geen doorgedreven inspanningen gaat leveren om de bereikbaarheid en veiligheid in de Geelse straten te verhogen. Voorbeelden zijn de trage wegen, implementatie van mobipunten, wegen naar scholen (Route2School) en schoolomgevingen zelf, die zullen aangepakt worden. 

Ook willen we maximaal de provincie en AWV ondersteunen om bovenlokale projecten zoals fietstunnels, die een grote impact hebben op Geel, te verwezenlijken. Door al deze acties willen we dat Geel geleidelijk een wandel- en fietsvriendelijke stad wordt waar de basisbereikbaarheid met de auto uit de deeldorpen en de buurgemeenten uiteraard gegarandeerd blijft.

De opmaak van een mobiliteitsplan is een dynamisch proces waarbij de stad alle stappen regelmatig zal evalueren en indien nodig bijsturen. De stad zal via haar communicatiekanalen blijven communiceren over dit beleidsplan en de acties die uitgerold
worden.

Mobiliteit: een en-en-verhaal!

Dit plan is niet exclusief te bekijken vanuit een mobiliteitsperspectief. Het is een verhaal van bereikbaarheid en leefbaarheid van ons centrum voor zowel zwakke weggebruikers als gemotoriseerd vervoer, van beleving in de handelsstraten zoals Nieuwsstraat en Pas, van veilige routes naar scholen voor onze schoolgaande jeugd, maar ook van een vlotte bereikbaarheid van de deeldorpen met het centrum en elkaar. Een complex verhaal, waar het stadsbestuur zoveel mogelijk heeft gekozen voor het best mogelijke resultaat, wat de beste oplossing is voor Geel. 

Qua veiligheid zijn er zeker en vast al stappen gezet in Geel. Toch laten Route2School, meldingen en ongevallencijfers zien dat het zeker nog veiliger moet. Elk ongeval en slachtoffer is er één te veel. Door meer veiligheid te creëren en duurzame vervoersalternatieven te gebruiken zal automatisch de levenskwaliteit in de kernen vergroten. Het moet een plezier zijn om over de Geelse wegen te wandelen, fietsen of rijden. Een mobiliteitsplan dat enkel geschreven is door een studiebureau zonder het raadplegen van ervaringsdeskundigen heeft weinig zin. Dit plan is tot stand gekomen via maximale participatie van burgers, werkgroepen en adviesraden. Bedankt aan alle mensen die hieraan hebben meegewerkt. Een tevreden schepen van mobiliteit, Marlon Pareijn, blikt terug en vooruit:

Het is belangrijk dat er een draagvlak is voor deze veranderingen! En dat we stap voor stap hieraan moeten werken. Daarbij is het belangrijk dat ik niet voor het peloton rijd maar samen met het peloton waarbij ik heel veel kopwerk zal doen om deze stappen te zetten. Samen met jullie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.