De stad heeft zich onder impuls van onze schepen Marlon Pareijn geëngageerd om elk jaar twee Geelse schoolomgevingen veiliger en gezonder te maken. Hiervoor werkt het project ‘Veilige schoolomgevingen’ in het leven geroepen. Één voor één zullen de schoolomgevingen grondig onder de loep worden genomen, waarbij telkens hetzelfde traject van vier stappen wordt gevolgd. Momenteel is VBS Top@Punt aan de beurt.

De voorbije maanden werden hier stap 1 en 2 reeds doorlopen. Als eerste werd er gekeken wat de leerlingen zelf willen. Er werd hen gevraagd hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is. 37% van de leerlingen gaf aan het niet veilig te vinden om met de fiets of te voet naar school te komen. De tweede, reeds uitgevoerde stap is het participatietraject waarin de stad samen met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners, … de uitdagingen formuleerden die specifiek zijn voor deze schoolomgeving. Nadien bekeek een expertengroep de oplossingen van de participatieavond en zochten ze naar de meest geschikte oplossing.

Voor VBS Top@Punt zijn we nu klaar voor stap 3: het invoeren van de proefopstelling. Het doel van deze testmaatregelen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger van en naar hun school geraken. De testfase start maandag 20 september.

De testmaatregelen

Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot Steenovens

Deze maatregel is in de richting van Steenovens. Fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen wel in de tegenrichting rijden. 

Afsluiten parking aan Vogelzang

De paaltjes op het einde van de Kerkstraat worden weggenomen zodat de parking enkel bereikbaar is via Antwerpseweg en Kerkstraat. De verschillende verkeersstromen van enerzijds auto’s, anders voetgangers en fietsers worden op deze manier uit elkaar gehaald. De parking naast de school wordt ook afgesloten aan de Vogelzang.

Extra pijlen op het fietspad om duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft

Deze dubbele pijlen zullen aangebracht worden bij het begin en einde van het fietspad en ter hoogte van de zijstraten.

Verdere maatregelen

Onderstaande maatregelen worden nog verder onderzocht en uitgewerkt: 

Veilige oversteek van Vogelzang naar Puntstraat en omgekeerd

In samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen we door middel van een middeneiland op de Herentalseweg een veilige oversteek creëren.

Extra afslagstroken op Herentalseweg en Antwerpseweg

In samenwerking met AWV willen we de doorstroming voor het kruispunt aan Punt verbeteren door extra afslagstroken te voorzien.

Conflictvrij kruispunt aan Geel-Punt

In samenwerking met AWV wordt het kruispunt conflictvrij gemaakt zodat zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer kruisen.

Eventuele trage verbinding tussen Vogelzang en Antwerpseweg

De Stad onderzoekt of de gracht naast McDonalds kan ingericht worden als trage verbinding tussen Vogelzang en Antwerpseweg.

Opnieuw asfalteren en belijnen parking naast de school

Na de test...de evaluatie

De testmaatregelen lopen tot aan de kerstvakantie. Tot dan kunnen schoolkinderen, ouders en buurtbewoners hun positieve en negatieve ondervindingen doorgeven aan de school of de dienst grondgebonden zaken van de stad. Bij een positieve evaluatie engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten opduiken kunnen er eerst nog andere testmaatregelen ingevoerd worden.

"Ik hoop dat door deze maatregelen de schoolomgeving veiliger wordt en dat de kinderen zich veiliger voelen maar dat ook het sluipverkeer verdwijnt zodat het aangenamer wordt voor de buurt."

Marlon Pareijn, schepen