De eerste plannen van de Vlaamse Regering om een leidingstraat te bouwen, die de haven van Antwerpen zou verbinden met de chemiecluster in Geleen (NL) en het Ruhrgebied (D), worden door CD&V Geel als onvoldoende beschouwd. Daarom geven we ook vanuit het college van burgemeester en schepenen een negatief advies. 

Voordelen versus nadelen

Wegen de voordelen van een leidingstraat voldoende op ten opzichte van de talrijke nadelen? Daar is momenteel geen duidelijk antwoord op. Wel zeker is dat bij deze grootschalige operatie ook in Geel honderden hectaren bos en natuur dreigen te verdwijnen, landbouwgebieden geïmpacteerd worden en enkele woningen dreigen te worden onteigend. Ook is het niet duidelijk of de industrie al dan niet gelukkig is met de voorstellen, want deze leidingstraat kan ook hun toekomstige uitbreidingen in gevaar brengen.

De tracés

Er worden nu drie mogelijke tracés voorgesteld, waarvan de noordelijke en zuidelijke versies volgens ons compleet onrealistisch zijn. Zeker voor Geel is het noordelijke tracé met de bijkomende aftakking naar de Geelse industrie een onmogelijk voorstel. Het is het langste tracé dat over verschillende natuurgebieden en landbouwgebieden loopt: drie herbevestigde agrarische gebieden (Landbouwgebied Larum Doornboom, Landbouwgebied Kasseman en Landbouwgebied Kievermont Stokt), twee beschermde landschappen (Gooreind en Reivennen), twee habitatrichtlijngebieden (Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden & Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor) en twee Vlaams Ecologische Netwerken (Het Geels Gebroekt en De Molse Nete).

Anders en beter

Logisch lijkt ons, wanneer er dan toch ooit een bijkomende leidingstraat moet komen, om voor het kortst mogelijke tracé te kiezen en tegelijk te zorgen dat er zo weinig mogelijk impact is. Maar ook voor het voorgestelde centrum tracé (is nu de kortste versie, loopt in Geel gelijk met het zuidelijk tracé) dat grotendeels parallel ten zuiden van de E313 loopt, zijn nog héél wat opmerkingen te maken. De verschillende betrokken adviesraden, met inbegrip van onze CD&V Geel-afgevaardigden, (Mina, Landbouwraad en Gecoro) hebben dat zorgvuldig gedaan en die opmerkingen worden als advies aan de hogere overheden overgemaakt.

Voorafgaand overleg noodzakelijk

Er moet absoluut meer voorafgaand overleg zijn met onze stadsdiensten en het bestuur zodat men,  met inspraak van onze bevolking, in Geel een haalbare oplossing kan vinden. Tegelijk moet er voldoende overleg zijn tussen de betrokken gemeenten die doorkruist worden zodat de belangen op elkaar worden afgestemd.

Antwoorden gevraagd

Daarnaast zijn er ook heel wat vragen. Bestaat het risico dat er om de twee jaar een leiding wordt gelegd waardoor er voor jaren een quasi continu werk en transport zal zijn voor dit leidingtracé? Welke vergoedingen worden voorzien voor eigenaars van percelen waar het tracé over gaat? Zijn er voldoende projecten in gedachten die een strook van 45(!) meter verantwoorden?...

Dus...terug naar af

Dus wat CD&V Geel betreft moet de Vlaamse overheid haar huiswerk opnieuw maken, grondiger en in direct overleg met alle betrokkenen. We zeggen dus duidelijk nee maar willen niet blind zijn voor toekomstige noden. Een leidingstraat zou voordelen kunnen hebben voor de maatschappij. We willen allemaal minder verkeer, minder uitstoot en minder file op de E313… maar het plaatje moet wel helder zijn en het werk moet duidelijk grondiger gebeuren - eventueel moeten meer moderne technieken worden toegepast - zodat de impact kleiner is. 

Via deze link naar de website van stad Geel kan u meer informatie vinden.