De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Geel en de projectontwikkelaars ter opmaking van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd goedgekeurd. Dat is een eerste stap in de richting om een nieuw Hart voor Ten Aard te realiseren, rekening houdend met de  verwachtingen van alle betrokkenen.

Ten Aard kent de afgelopen jaren een explosieve groei.  Deze weegt op de leefbaarheid en het dorpsgevoel. Als antwoord hierop werden in de stedenbouwkundige visie voor het Hart van Ten Aard vier belangrijke uitdagingen beschreven:

  1. Ambitie om een nieuw hart voor Ten Aard te creëren, een nieuwe centrale plek waar het dorpsleven zich kan concentreren.
  2. Uitdaging om impact van Turnhoutseweg en kanaal op de samenhorigheid van het dorp te verzachten. De Turnhoutseweg en het kanaal snijden het dorp letterlijk in 4 en deze 2 wegen zouden beter moeten worden ingebed in het leven van de bewoners.
  3. Bewaren van het landelijk karakter van het dorp. Verdichtingsprojecten binnen de woonzone moeten met de nodige voorzichtigheid en fijngevoeligheid benaderd worden zodat zij de eigenheid van de kern ondersteunen en niet vernietigen.
  4. Uitbouwen en herwaarderen van een traag netwerk voor fietsers en voetgangers. Dit zowel binnen het dorp als tussen het dorp en omliggende waardevolle open ruimte. Zo worden bewoners van Ten Aard op een veilige en aangename manier in contact gebracht met de groenstructuur, natuurrijkdom en het aantrekkelijke landschap.

Op basis van gesprekken met eigenaars en omwonenden blijkt dat de Bloemmolens een echte eyecatcher zijn, de identiteit van Ten Aard mee vormgeven. Op welke manier deze omgeving zijn invulling zal kennen, zal verder worden bepaald. Vanzelfsprekend worden er ook info- en inspraakmomenten georganiseerd.

In afwachting van de definitieve invulling gebruiken creatieve ondernemers de site van de Bloemmolens momenteel. Er bevinden zich onder andere ontmoetingsplaats ‘De Bloemfabriek’ en de eerste verpakkingsvrije winkel uit de Kempen ‘De Goedzak’ en ‘Roos Met Witte Stippen’. Deze tijdelijke, creatieve invulling is een mooi voorbeeld van hoe het er in de toekomst ook zou kunnen uitzien. Er is duidelijk publiek én bezoek voor deze nieuwe uitbatingen.

CD&V Geel, bij monde van fractievoorzitter en inwoner Griet Verhesen (foto), vindt het enorm belangrijk dat er naar dit voorbeeld in de toekomst ook dergelijke invullingen komen. De Bloemmolens zijn kenmerkend voor Ten Aard. Ook de ligging aan het water maakt het een uniek dorp.  CD&V Geel ijvert dan ook voor een duurzame, originele, creatieve, evenwichtige en gevarieerde invulling van deze site.