In navolging van heel wat andere steden en gemeenten is er vanuit de participatieraad de wens geuit om ook in Geel te starten met het werken met een burgerbudget. Hiervoor heeft de raad een reglement uitgewerkt dat afgelopen donderdag unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarmee kunnen we samen aan de slag.

Het reglement schetst het kader waarbinnen ons lokaal bestuur middelen ter beschikking stelt voor projecten die voortvloeien uit ideeën van burgers.  Daarbij engageren de indieners van deze ideeën zich tevens voor de uitvoering van de projecten. De projecten die worden uitgevoerd verhogen de sociale cohesie en leefbaarheid van (een deel van) Geel en dragen zo bij aan de ontwikkeling van onze stad.

In het voorjaar van 2022 zal de stad een oproep lanceren om projecten in te dienen. Je kan alvast beginnen nadenken over wat jij belangrijk vindt om te verwezenlijken. Voor 2022 en 2024 is hiervoor telkens 100 000 euro voorzien. 

Een burgerbudget is een nieuw initiatief in Geel. Daarom geven we graag de werkwijze mee: 

  • Een voorstel dat in aanmerking komt voor een burgerbudget wordt ingediend via het participatieplatform ideevoorgeel.be of via het invulformulier (te verkrijgen bij elke stedelijke dienst) en moet voldoen aan cumulatieve voorwaarden;
  • De administratie screent in overleg met het college de voorstellen op de criteria en legt de ontvankelijke voorstellen voor aan de participatieraad;
  • De indiener komt het voorstel toelichten aan de participatieraad. Verfijning of aanpassingen zijn nog mogelijk;
  • De participatieraad maakt een lijst van weerhouden voorstellen en publiceert deze op ideevoorgeel.be voor de stemronde: alle inwoners van Geel vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen. Iedereen moet op 3 verschillende projecten stemmen en een project met minstens 100 unieke stemmen komt in aanmerking voor uitvoering;
  • De participatieraad bespreekt de projecten met meer dan 100 stemmen en verdeelt het beschikbare budget onder de projecten. Het aantal stemmen, kostprijs, meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen zijn criteria bij een te kort aan budget;
  • Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen stad en uitvoerders  van de definitief geselecteerde projecten met afspraken over verantwoordelijkheden, onderhoud, verzekering, eigendom van de realisatie en de uitbetalingsmodaliteiten. De uitvoering zal uiteraard worden opgevolgd en geëvalueerd. 

CD&V Geel hoopt, samen met schepen voor participatie Marlon Pareijn, dat vele Gelenaars hun weg vinden naar dit burgerbudget en dat enkele mooie projecten zullen verschijnen de komende jaren.