Een WIJ-groep is een groep van geëngageerde Gelenaren die zich specialiseren in een bepaald thema (bvb welzijn en gezondheid) en daarrond het beleid in Geel mee vorm en inhoud geven. Momenteel heeft #WIJ Geel zes verschillende WIJ-goepen met als thema's:

Het Nieuwe Zorgen

Gezondheid en welzijn

Zorg moet worden verleend op basis van een behoefte aan zorg of ondersteuning, niet op basis van financiële mogelijkheden van de patiënt-cliënt en evenmin op basis van economische winst.

Voor ons telt elke mens. Solidariteit is voor ons een absolute kernwaarde. Solidariteit en sociale bescherming moeten springplanken zijn en mensen kansen bieden tot ontwikkeling en emancipatie.

Hoe willen we dit financieren ? Via een voldoende brede en stabiele financiering via bijdragebetaling en algemene middelen. We belasten daarbij niet meer, maar rechtvaardiger en eenvoudiger.  We willen het belastingsysteem omvormen tot een duaal systeem waarbij de belastbare inkomens opgesplitst worden in inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogens. Op die manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten

De Nieuwe Ambitie

Onderwijs – Werk – Economie

Onderwijs

Onze samenleving, ook in Geel, wordt diverser en complexer. Dat zorgt voor grote uitdagingen, ook in het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs is  top. Het is onze ambitie om deze positie te behouden en te verstevigen. Vertrouwen hebben en geven aan schooldirecties, leerkrachten  en leerlingen is voor ons daarbij het centrale uitgangspunt.

We bouwen vandaag aan de scholen van morgen:

Scholen waar elke jongere kansen krijgt om zijn weg te vinden in de samenleving, op maat van de eigen talenten.
Scholen met een venster op de wereld. Open plekken, waar iedereen zich thuis voelt en waar ook de buurt mee gebruik maakt van de faciliteiten.
Leerplekken die in kruisbestuiving met de buurt ook “leefplekken” worden.
Pleisterplaatsen waar diverse culturen samen komen.
Creatieve hubs waar de talenten van de leerkrachten en de leerlingen centraal staan.
Werk

We worden, gelukkig maar, allemaal ouder en ouder… we beseffen ook dat we daarom langer zullen moeten werken om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden.

WIJ ijveren voor een combinatie van een zinvolle en langere loopbaan, met meer rustpunten. Werkbaar en wendbaar werk, onder meer via loopbaansparen. Met loopbaansparen willen we:

Plaats- en tijdonafhankelijk werken verder ondersteunen
Innoveren op het vlak van arbeidsduur
Duidelijke modellen voor flexibeler werken uitwerken
Re-integratie van langdurig zieken mogelijk maken
Op die manier willen we werk, gezin en vrije tijd beter combineerbaar maken en burn-out bannen.

Economie

Onze economie is hoogtechnologisch en verandert razendsnel. WIJ willen mee investeren in een dynamische economieën kijken met een open blik naar die nieuwe technologieën. Daarbij willen WIJ proactief het debat voeren over de aanpassing van de regelgeving en de impact ervan op werknemers zodanig dat niemand uit de boot valt.

Waar sommigen in het streven naar economisch groei men s en klimaat uit het oog dreigen te verliezen, doen WIJ dit doelbewust niet. WIJ streven naar een circulaire economie, waarbij de waarde van materialen doorheen de productie- en consumptieketen behouden blijft. Van consumeren en bezitten evolueren we naar gebruiken en delen.

Onze economie moet duurzaam zijn op het vlak van grondstoffen. Energie, water en grondstoffen worden duurder en schaarser. WIJ opteren voor duidelijke en duurzame keuzes.

Het Nieuwe Samenleven

Asiel – migratie – integratie

WIJ pleiten voor een gecontroleerde economische migratie.

Tegen 2020 hebben we ongeveer 20% meer jongeren nodig om de mensen die met pensioen gaan te vervangen. Daarom willen we eerst iedereen in eigen land aan het werk helpen. Maar we staan ook open voor Europeanen of mensen van buiten Europa om talent en expertise binnen te halen.

Als christendemocraten:

Maken we in ons integratiebeleid geen onderscheid tussen A- en B- burgers
Gaan we voor gelijke rechten en plichten voor iedereen
Geven we bescherming aan alle mensen die dat nodig hebben
“Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen”; WIJ willen dat iedereen vanuit zijn achtergrond zijn of haar cultuur of godsdienst kan beleven. Maar we vertrekken we samen vanuit dezelfde basiswaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en scheiding tussen kerk en staat.

Veiligheid – justitie – privacy

Inzake veiligheid willen we liever voorkomen dan achteraf te moeten bestraffen.

Dialoog biedt daarbij de beste garanties. Daarom willen WIJ mensen de kans geven om meerm et elkaar te praten, op buurtbabbels, in verenigingen, met de wijkagent. Het politiekorps is daarom best een afspiegeling van de bevolking.

WIJ hechten veel belang aan een justitieapparaat dat consequent optreedt, voor iedereen gelijk. Ook hier geven we maximaal kansen aan de dialoog: eerst praten, dan bemiddelen en pas dan naar de rechtbank.

WIJ verwachten dat onze overheid de balans bewaakt tussen openbare veiligheid en privacy.

Een betrokken overheid

WIJ kiezen voor een overheid die maximaal luistert naar wat leeft bij mensen, verenigingen of een burgerinitiatief. En het blijft niet bij luisteren. WIJ doen er ook iets mee.

De Nieuwe Buurten

Wonen

Velen kennen nog steeds het gevoel van ‘de baksteen in de maag’. Niets mis daarmee, maar voor velen is dat ook niet of niet meer de grote droom.  Sommige mensen kiezen voor de vrijheid van huren om gemakkelijker te kunnen verhuizen, bijvoorbeeld in functie van het werk, de veranderende gezinssituatie, enz…

Daarom kiezen WIJ voor een dynamisch woonbeleid dat eigendomsneutraal is. Op die manier willen WIJ het evenwicht herstellen tussen kopen en huren. Wonen moet ook meer duurzaam worden door:

Het stimuleren van nieuwe woonvormen, met een hogere densiteit maar respect voor de omgeving en de vrije keuze
Het vrijwaren van open ruimte
Een hogere woondichtheid
Het voorop zetten van kwaliteit, energiezuinigheid en wooncomfort.
 

Betrokken en kwaliteitsvolle buurten

Die nieuwe, duurzame, energiezuinige en compacte woonvormen moeten terug te vinden zijn in buurten waar voorzieningen en open ruimte veel meer gedeeld worden.

De buurt is trouwens meer dan de plek waar onze woonst staat. Het is een omgeving die uitnodigt tot netwerken, tot ontmoeting en tot zorgen voor elkaar.

 

Duurzame mobiliteit – koning fiets

Het is duidelijk dat WIJ kiezen voor de fiets !

Koning fiets als het vervoersmiddel bij uitstek… in de buurt, in onze gemeente, van en naar school en het werk, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer.

Wij ijveren voor een betaalbaar en beter openbaarvervoer, met een degelijk aanbod ook ’s avonds en ’s nachts, dat snel evolueert naar het gebruik van duurzame hybride bussen bij de Lijn.

Duurzaamheid voorop; dat geldt ook voor de eigen personenwagen. Daarom hervormen we richting een vervoersvriendeijke fiscaliteit, met de invoering van een mobiliteitsbudget én slim rekeningrijden. CD&V wil dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer worden ingeschreven die rijden met fossiele brandstoffen. Een ambitieuze doelstelling waar we voluit voor gaan.

En in de tussentijd zetten we in op de promotie van deelauto’s en elektrische wagens en op het gebruik van apps die onze mobiliteit slimmer maken en geconcentreerder.

 

Slimme steden

Slimme steden en gemeenten leiden tot meer betrokkenheid van de inwoners, zetten in op een circulaire deeleconomie, duurzamer transport en het systematisch verlagen van de klimaatafdruk.

Het “internet of things” zal daarbij een belangrijke rol spelen. Niet omwille van de gadgets, maar wel omwille van toepassingen met een maatschappelijke meerwaarde, met meer dienstverlening en meer e-participatie voor iedereen.

De Nieuwe Rentmeesters

Het klimaat

De klimaatverandering is één van de grootste en moeilijkste bedreigingen voor de toekomst. Ze heeft op heel wat vlakken gevolgen voor iedereen, van migratie en voedselschaarste tot geopolitieke conflicten. WIJ trekken mee aan de kar opdat iedereen mee is in de omslag naar een klimaatneutrale samenleving.

Hoe pakken we die transitie aan ?

WIJ gaan voor een meer lokaal en dus minder gecentraliseerd energiesysteem
WIJ gaan dus voor afbouw van verbranding van fossiele brandstoffen en nucleaire centrales
WIJ willen slimme netten, slimme meters, slimme apparaten en slimme steden. Maar: op maat van alle mensen…iedereen moet meekunnen.
WIJ kiezen resoluut voor leefbare steden, gemeenten en buurten op mensenmaat. Met nieuwe duurzame, energiezuinige en compacte woonvormen. Bovendien zijn dit ook omgevingen die uitnodigen tot ontmoeten en zorgen voor elkaar. Het coöperatief denken en handelen moet in buurten meer ruimte krijgen.

Voeding

WIJ zettenin op gezonde voeding uit eigen streek, met een familiale verankering als beste garantie voor een duurzame bedrijfsvoering. Duurzame voeding begint ook bij de consument. Meer kennis en inzicht over de voedselketen zorgt voor respect voor het voedsel en de producent. Alle initiatieven die de kloof tussen de consument en de producent verkleinen willen we ondersteunen.

Het Nieuwe WIJ

Burgerparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid

WIJ

De WIJ staat voor een sterke en solidaire samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien. Dat doen WIJ niet ondanks, maar net dankzij de ander.

De WIJ is ook de basis van onze politieke actie, gedreven door het ideaal van het moedige midden, waar de overheid niet de persoonlijke verantwoordelijkheden van mensen uit handen neemt maar waarbij mensen ook niet louter op zichzelf aangewezen zijn.

NIEUW

Nieuw verwijst naar de nieuwe tijd die zich aandient. Een tijd waarin belangrijke maatregelen moeten genomen worden om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te vrijwaren. Een toekomst waarin de uitdagingen die op ons afkomen zoals vergrijzing, klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen, mobiliteit, terreur, migratie enz… duurzaam worden aangepakt

 

Tijdens het Nieuwe WIJ-congres in Lommel, op zaterdag 26 november 2016, schreef CD&V geschiedenis met een vernieuwde sterke boodschap van engagement en perspectief voor de toekomst. Interesse in de integrale goedgekeurde congrestekst ? Stuur een mail naar wij@cdenv.be .

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.